Hoşgeldiniz ziyaretçi! [ Giriş yap

 

Aldatılan kadınlar 18-bölüm-

  • İlan Tarihi: 29 Mart 2013 2:57 PM

Açıklama

123Aldatılan kadınlar 18-bölüm-  

Askerligi bitti ve geldi

Askerden geldigi ilk gun beni aradi ve bulu§acagi-miz yeri belirledik. Goriince <;ok §a§irdim. 32 ya§inda olmasina ragmen bekledigimden kat kat daha yaki$ik-liydi. Ya$ini hi<^ gostermiyordu. Zaten ilk gorii$memiz o kadar sicak ge<;ti ki; sanki yillardir birbirimizi tanjyor gibiydik. Goriince hemen boynuma sarildi. Benim ona “Hayir” diyecek guciim yoktu. Ve ili$kimiz resmen ba$-ladi… Hemen hemen her giinumiizii birlikte ge<;irmeye ba$ladik. Bir sabah evden beni almaya geldi. Arabayla yola <^iktik. $iddetli bir yagmur yagiyordu. Korhan bir-den yolun ortasinda arabayi durdurdu indi ve beni de a$agi indirdi. Arabamn miizik si^^inin sesini sonu-na kadar a<;ti. Yolun ortasinda dans etmeye ba§ladik. Yagmur ikimizi de sirilsiklam ediyordu ama buna aldir-miyorduk. Sonra arabaya bindik tekrar. Biraz daha iler-ledikten sonra bir baloncunun yaninda durdurdu arabayi. Arabamn i<^ini balonlarla doldurdu. Filmlerdeki gibi bir a$k ya$iyordum. Aslinda Korhan bir kadini na-sil etkileyecegini <;ok iyi biliyordu. Ben daha once bu tiir davrani$lari ba^kasindan hi<; g6rmemi$tim. Bu ne-denle Korhan’a daha da baglaniyordum. Hatta, sirilsiklam, zil zuma a$iktim i$te…

Sevgisiz buyiimii$tu

Korhan tek ba$ina ya$ayan ailesinden kopuk ve baba parasi yiyen biriydi. Belli ki sevgisiz buyiimu$tu. Annesi ve babasi ayrilmi§, ba$kalariyla evlenmi$Ierdi. Alkole ve 

ozgiirlugiine dii$kiindu. Onun sevgiye muhta^hgini bir-birimizle tamamliyorduk adeta. ilk dort ayinnz inanil-maz giizel ge^ti. Daha sonra ilk tarti§mamizi ya$adik. Korhan, beni Sinan’dan kiskandi. Oysa biz birlikteligi-mizi Sinan’a bor<;luyduk. Sinan benim en yakin arkada-§imdi, hatta karde§im gibiydi. Aramizda bir $ey olma-si mumkiin degildi. Bunu bir turlu Korhan’a anlatami-yordum. Sinan’in adi ge^tigi an siniricnmeye, bagirma-ya ba$liyordu. Ben aksini iddia etsem de; benim Sinan’la daha onceden qktigima inaniyordu. Bu kavgalar iki ay stirdii. Bir giin Sinan, ben ve Korhan, Bagdat Caddesi’nde

bir bara gittik. Orada Korhan ve Sinan uzun sure konu§-

t

tular. Konu tabii ki bendim. Sonunda Korhan, Sinan’in beni karde$i gibi sevdigine inandi. Artik sorun kalma-mi§ti. Yine de Sinan’la goru$memizi engelledi. Beni en yakin arkada$imdan kopardi ne yazik ki…

$iddet uyguluyor

Bazen Korhan’i taniyamiyordum… Ailevi sorunlan ortaya <;ikmaya ba$ladi. O ya§adiklarim anlatinca <;ok iiziiluyordum, biraz da aciyordum. Tutucu bir ailede ya$amama ragmen her $eyi goze alip geceleri di§arida Korhan’la vakit ge<;iriyorduk. Ben onu mutlu ettigime inaniyordum. Bir sure sonra o nazik, romantik, olum-lu adam gitti, yerine bamba$ka biri geldi. Qok fazla i<;ki tiiketmeye, bana §iddet uygulamaya ba§lami§ti. Sarho§ oldugu zaman gozu hi<:bir $eyi gormiiyordu. Bazi gece-ler aileme yalan uyduramiyor ve onunla di$ari <;ikami-

yordum. O zaman sabaha kar$i 4’te evimizin online ge-liyor, bagirip <;agiriyor, a$agi inmemi, onunla gitmemi istiyordu. Hi<; ayik gezmiyordu artik. Neredeyse sabah kalkar kalkmaz i^meye ba$liyor, ertesi sabaha kar$i si-zip kaliyordu. Ben hala ona a$iktim ama, ili$kimiz ade-ta onun bana zor kullanmasiyla yiiriiyordu.

C^ift karakterli

Gece evden ka<;malanm sikla§mi$ti. Artik aileme bir yalan uyduramadigim i<;in herkes uyuduktan son-ra sessizce (jikiyordum evden. Yakalanacagim diye <;ok korkuyordum ama onu gormeden de edemiyordum. Giindiizlerimiz de hep beraber ge<;iyordu. Ben onu daha iyi taniyordum. Korhan aslinda psikolojik sorun-lari olan <;ift karakterli bir insandi. Bana <;ok deger ve-riyor bir dedigimi iki etmiyordu. Parasi bittiginde anne ve babasini arayip para istiyordu. Bir ay babasinin ya-ninda <;ali$sa ii<^ ay <;ali$miyordu. Parasi bitince i$e gidi-yor, babasi kovunca da i$yerinin biitiin camlarim, bilgi-sayarlanni kirip dokuyordu. Bana da telefon aqp biitiin bunlari dinletiyordu. Hem agliyor, hem de ailesine olan kizginhgini bana anlatiyordu. Aslinda o oyle biri degil-di. Parasi oldugu zaman ayirt etmeden herkesle payla-$irdi, herkese elinden gelen yardimi yapardi. Dedim ya (jift karakterliydi.

$iiphelerimde hakli qktim

10 giinliigiine ailemle tatile gittik. Bir tatil beldesin-de ev tuttuk. Korhan da benden ayn kalmak istemedi ve

bizim eve yakin bir yerde ev kiraladi. Benden ayri kal-mak istemiyordu ama benim i^imde bir takim $upheler vardi. Beni aldattigini dii$iinuyordum. Hareketlerinden hi<;bir $ey anla$ilmiyordu ama hislerim i<jime bu ku$ku-yu du§urmu$tu bir kere. Telefonunu cebinden gkarma-maya ba$ladi, nereye gitse hep elindeydi. Oysa eskiden hi<; <;ekinmeden masanin iizerine koyardi.

Bir gun bah<;ede yemek yerken ben odaya girdim ve telefonunu masanin iizerinde gordiim. Hemen al-dim telefonu ve kari$tirmaya ba$ladim. Telefonda iki mesaj ve cevapsiz <;agrilar vardi. Firsattan istifade hep-sine baktim ve ku$kularimda yanilmadigimi anladim. Korhan beni aldatiyordu. Gorii$tugu ki$iyi aradim.

Kiz bana utanmadan Korhan’in sevgilisi oldugunu soyliiyordu. Kan beynime <;ikmi$ti. Hemen Korhan’in yanina gittim olanlarin hesabini sormak i<;in. Bana hi<; beklemedigim bir cevap verdi. Giiya mesaj yan-li$likla gonderilmi$ telefonuna. Biri onu i$letiyormu§. Korhan’in oyle bir yapisi vardi ki; imkam yok olaylari kabullenmez ve yag gibi iiste qkardi. Bir kabahati oldu-gunda kendini hakli <;ikarmak i<;in ugra§irdi.

Ben “Ayrilalim” dedigimde ise saatlerce kar$imda ag-lardi. Ben de onun sorunlan oldugunu bildigim i^in kir-mak istemez ve aynlmaktan vazge<;erdim. Birka<; kez di-rettim ayrilmak i^in, o zaman da §iddete maruz kaldim.

Beni tehdit ediyordu

Derken tatil bitti ve biz istanbul’a dondiik. Ben tabii gizli gizli Korhan’in g6rii$tugii o ki§iyi ara$tirip bulmu$-

turn. Telefon faturasinin 45 sayfahk dokiimanini alip Korhan’in eline verdim. Korhan bir onu bir beni ara-mi$ti. Buna ragmen yine inkar etti ve arkada$i oldugu-nu soyledi. Yine bir $ey yapamadim, ayrilamadim. Beni aldattigi ki$i yan kom§usuydu. Kadin bir lisede miidiir yardimcisi olarak <;ah$iyordu, egitimciydi. Kadin, bizim ili§kimizi bile bile Korhan’la birlikte oluyordu. Ar daman <;atlami$ bir kadindi. Korhan’la sevi$melerini en kii^iik ayrintisina kadar bana telefonda anlatiyor ve hi<; utanma duymuyordu. Ben artik dayanamaz hale gel-mi§tim. Yeniden ayrilmak istedim ama bu kez Korhan beni evimi basmakla, ya$adiklarimizi babama anlat-makla tehdit etti. C^aresiz kabullendim. Artik ili§kimiz 1 yilim doldurmu$tu. iyisiyle kotiisiiyle bir yil…

Bi^akla saldirdi

Bir ak$am Korhan beni evden aldi ve yemege gittik. Yemekte beni bir daha boyle bir olayla kar$ila$mayaca-gima ikna etti. Yemegimizi yerken telefon geldi ve ma-sadan kalkip ba$ka yerde yarim saat konu§tu. Geri gel-diginde “Hadi bize gidelim” dedi. Bir siirii ali$veri$ yap-tik ve eve gittik. Tarn bir $eyler i^erken yine telefon geldi. Arayan giiya kuzeniydi.. dayisinin hasta oldugunu, acilen hastaneye gelmesini istedi. Mecburen <;iktik evden. Korhan beni eve birakty O gece sadece bir kez telefon etti. Ardindan da telefrnunu kapatti. Bir $eyler oldugunu hissediyordum. Bufan gece uyumadim. Ertesi sabah 7’de bir arkada$imlatiirlikte Korhan’in evine git-

tik. Nedense zili <;almadim ve direkt bah<;eden girip ya-tak odasinin camindan bakmak istedim. Perde aralan-gordiiklerim beni yikmi§ti. Korhan’la bir kadin (jiplak halde sarma$ dola$ yatiyorlardi. Kendimi kay-betmi$ bir $ekilde telefonumu cama firlattim ve bagir-maya ba$ladim. Kapiyi vuruyordum ama kimse a<;mi-yordu. Apartman ayaga kalkmi$ti. Korhan a<;ti kapiyi elini kaldirdi ve gayet rahat bir $ekilde “Ne oluyor sa-bah sabah” dedi. Tam vuracakken arkada§im engel oldu ve ben oradan ka^tim. Arkamdan bagira bagira geldi. Elinde bi<;ak vardi. Korkiitiik sarho$tu. Ben ka<;maya ba$ladim. Camdan goren kom$ular polisi arami$. Polis geldi “§ikayet<ji misiniz” diye sorduklarinda Korhan beni ka$ goz i§aretleriyle hayir demeye zorladi. Artik Korhan benim i<;in bitmi§ti. Ona acimiyordum bile…

Kimseye giivenmiyorum

Ben onu <;ok severken, bu kadar ona sadikken bun-lan hak etmemi§tim. Hep yaninda oldum. Qok sev-dim. Kar$iligi da buymu$. Artik hi<j kimseye giivenmiyorum. Bana evlilik teklifleri eden adam bana bunla-ri nasil yapmi$ti, inanamiyordum. Ve hayatim boyun-ca da bu ya$adiklarimi hi<; unutmayacagim. Ben hala Korhan’la internette konu§uyorum. Ama sadece zoraki bir goru$me. C^iinkii beni hala tehdit ediyor. Eminim ki yan kom$usu $imdi daha mutludur. Korhan’a tek lafim be§ para etmez bir insanmi$sin…

dac085079 1
İlan ID: Yok

Sorun bildir

İsteğiniz işlenirken, lütfen bekleyin....

Bir Cevap Bırakın

Yorum yazmak için giriş yapmalısınız.