Hoşgeldiniz ziyaretçi! [ Giriş yap

 

aldatılan kadınlar 13-bölüm-

  • İlan Tarihi: 28 Mart 2013 6:33:35

Açıklama

aldatılan kadınlar 13-bölüm-   

<;ekti ama evli bir adamla birlikte olamazdim. Oguz’a
“Sen bo§anana kadar ben hayatinda yokum” dedim. Bir
$ey kotii gitmeye ba$Iadi mi ba$ka her $ey de kotii gidi-
yor. Bu yipratici olayin ardindan ak$am eve geldigim-
de kotii bir siirpriz beni bekliyordu. Sedat’la ka^an kar-
de$im Berrak evdeydi. Kucaginda da daha 1.5 aylik bir
bebek vardi. Annemle babam dayanamayip almi$ti i<;e-
ri Berrak’i. Kayinvalidesi yiizunden aralari bozulmu$,
Berrak da evi terk edip bize gelmi^ti. Sonra anlatmaya
ba§ladi bana. Biz evlilik hazirhklari yaparken Sedat’in
kendisini kandirdigini ve bir gece sevi$tiklerini soyle-
di. i$te o sevi$me sonucunda hamile kalmi$ karde§im.
Aldirmaya korkmu§, Sedata “Ya benimle evlenirsin ya
da ger<;egi herkese soylerim” demi$. Bu nedenle nikah-
tan hemen once ka<;mi§lar. Benden oziir diliyordu kar-
de§im. Yaptiginin 90k biiyiik bir hata oldugunu anlati-
yor ve af diliyordu. Ama i^imde Berrak’a kar§i oyle bir
kin vardi ki affetmem miimkun degildi. Tek kelime bile
etmeden odama kapandim ve aglamaya ba$ladim. Ge<^-
mi§in sayfalari yeniden a^ilmi^ti ve bu kez kotii giinle-
rimde hep bana destek olan Oguz da yoktu yanimda.
Sedat bizde kaliyordu
Ertesi sabah erkenden Sedat geldi. Berrak’la bari$-
mak, karisini ^ocugunu alip gotiirmek istiyordu. Berrak
ise bunu bir tiirlu kabul etmiyordu. Annemle babam da
peri$an olmu$tu. Bizim yiiziimiizden onlarin da huzu-
ru, mutlulugu bozulmu§tu. Berrak, “Ben gitmek iste-miyorum” deyince annemlebabam Sedat’a “Oglum bir-
ka<; giin burada kal, aranizi diizeltin, sonra gidersiniz”
dedi. Duqnnsenize, beni nikah masasinda terk edip gi-
den adamla veonunla ka<;an karde$imle ayni evin it^in-
de olacaldm Bu duruma isyan ettim ama artik anrvcm-
le babami da daha fazla mutsuz etmck istemiyordum.
Sineye <;ektim bu durumu. Ak$amlari eve geliyor ve hi^
kimseyle konu$madan odama kapaniyordum. Bir ak-
$am Sedat i§ <;iki$inda hastaneye geldi. Konu$mak is-
tedigini soyledi, reddettim. Ama o kadar israr etti ve
yalvardi ki sonunda dayanamadim ve “Ne soyleyecek-
sen hemen soyle ve bir daha da sakin kar$ima <;ikma”
dedim. Bir hata yaptigini, bu hatanin bedelini odedigi-
ni soyledi. “Seni hala seviyorum” dedi. “Bunlarin hi<;-
bir onemi yok, <;iinkii ben seni <;oktan unuttum. Hem
Berrak’i hem de seni Allah’a havale ettim. Zaten ben
ba$kasina a$igim” dedim.
Bu soziim Sedat’i <;ildirtmaya yetmi$ti. Zaten benim
de amacim buydu.
Bir gece olanlar oldu
Birka<; giin sonra Oguz geldi yamma, bo$anma ka-
rari elindeydi. “Hi<;bir piiriiziim kalmadi artik, seni-
nim” dedi. Kaldigimiz yerden devam etti ili$kimiz.
Bu arada Sedat da beni takip ediyordu siirekli. Bizi
hastaneden Oguz’la ^lkarken gordiik<;e deliriyordu. Bir
giin evde yalnizdim, salonda oturmu$ televizyon seyre-
diyordum ki Sedat geldi. Sarho$tu, yamma oturup ag-lamaya ba$ladi. i§te o an acidim Sedat’a. Yanina gittim,
“Uziilme artik” dedim. Birden opmeye ba$ladi beni.
Kar$i koyamadim <;iinku aslinda ben Sedat’i hala unu-
tamami§tim. Sevi$tik o gece. Sedat’la sevi$menin ver-
digi hazzin yaninda Berrak’tan intikam alma duygusu-
nu da tadiyordum. Sevi$melerimiz devam etti diger ge-
celerde. Kendimi <;ok kotu hissediyordum. Bir yandan
Oguz’u idare ediyor, bir yandan da bu durumun ortaya
(jikmamasi i<;in <;ok ugra$iyordum. Sonunda olan oldu
ve ben de hamile kaldim. Giiya bir doktordum ama ko-
runmayi bile becerememi$tim. Peki $imdi ne olacakti?
Mutlulugum tam olmayacak
Qocugu aldirmaktan ba$ka <;arem yoktu ama bunu
Adanada yapamazdim. Hemen Mersindeki bir doktor
arkada$imi aradim ve durumu anlattim. “Hemen bana
gel” dedi. Oguz’a bir bahane uydurup Mersin’e gittim.
Arkada$im <;ocugu aldi. Bu dertten kurtuldum. C^ok
uziiluyordum ama ba§ka hi<;bir <;arem yoktu. Adana’ya
dondiim ve Oguz’la bulu$tum. Oguz’a “Benimle niye-
tin ciddiyse hemen harekete ge<;elim, yoksa bu i§ bitsin”
diye rest <;ektim. Oguz “Benim de bekledigim buydu”
dedi. Sedat’tan kurtulmamin tek yolu Oguz’la evlen-
mekti. (^unkii Oguz, Istanbul’daki <;ok biiyiik bir hasta-
neden teklif almi$ti ve sirf beni birakmamak ign kabul
etmiyordu. Bir ay i<;inde evlendik ve Adana’yi terk ettik.
§u anda istanbul’da ya$iyoruz. Mutlu sayilirim. Benim
hi<^bir zaman mutlulugum tam olmayacak. Bu arada neyazik ki e§imin <^ocugu olmuyor. Hayat boyu <;ocuk sa-
hibi olamayacagiz. “Ke§ke Sedat’in <;ocugunu aldirma-
saydim” diye du$uniiyorum bazen. Berrak’la Sedat bir
sure sonra ayrildi. Sedat’in da §u anda Istanbul’da ya-
$adigini biliyorum hepsi o kadar. Zaten bir daha asla
onunla kar§i kar$iya gelmek istemiyorum…Seks Gbriintiileri
Yaren’in herkesin imrcnecegi bir evliligi vardt. stkinti-
siyla baflayan ftipheler onu korkunt; ger^ekle yiizleftir-
di. Efinin siirekli sakladigi cep telefonunu ele ge^irip gd-
runtulii mesajlara baktiginda gordiiklerine inanamadt.
Efi, ihanetini kamcraya fekmifti…
A dim Yaren, 28 ya$indayim ve 10 aylik evliyim.
Benim hikayemin de bu sayfada yayinlanan di-
ger hikayelerden hi^bir farki yok aslinda. £ok sevip
inanmak ve aldatilmak… Her hikayenin sonu ayni, hii-
ziinlii bir biti$. Belki tek farkhlik ihanetin ortaya <;i-
ki§ bi<;imi. Insan bilmedigi ve ortaya <;ikmadigi siire-
ce ihanetin yikici bir etkisi yok. C^unkii bilmiyorsun,
diinyadan bihabersin. Ama $iiphe denilen $ey insanin
i«^ini kurt gibi kemiriyor o ayri… Bir kez girdimi insa-
nin i(jine o kurt, bir daha asla <;ikmiyor. Kendi kendi-
ni yiyorsun, ger<^egi ortaya <^ikarmak i<;in deliriyorsun.
Ger(jek ortaya <;ikinca da yikiliyorsun. Ne taraftan ba-
karsak bakalim, ihanet iki ucu sivri bir bi<;ak. Her tur-
lusii batiyor, her tiirliisii can yakiyor. Ihanetin a<;tigi
yaralar hayat boyu kapanmiyor. Hele hele bir ihanetin
ardindan, guvendigin ki$i de sana ihanet ederse i$te o
zaman insanin ya§ami mahvoluyor.Arkada$lar tani§tirdi
E§imle bir arkada$ ortaminda tani§tik. Bulu§mayi
arkada$lar ayarlami§ti. Ikimiz de yalnizdik ve bizim
birbirimize uygun oldugumuzu dii$iiniiyorlardi. Ben
bu bulu$maya istemeyerek gitmi§tim. Ya$adigim uzun
siireli ve sorunlu bir ili$kiden yeni <;ikmi§tim. Hayatima
hi<; kimseyi sokmak istemiyordum. Bir siire a$k deni-
len o duygudan uzak kalmayi, kendimi, yiiregimi, ru-
humu dinlendirmeyi planliyordum. Biten ili$kim ben-
de biiyiik yaralar a<;mi$ti. Hatta psikolojik tedavi bile
g6rmii§tiim. Hentiz tam iyile§meden yeni bir a§ka ba$-
lamamin miimkiin olmadigini dii§uniiyordum. Ama
evdeki hesap <^ar§iya uymadi. Mehmet Co$kundeniz’in
bir yazisinda dedigi gibi “Zaten a$k hep zamansiz
gelir’di. Onu gorur gormez vurulmu§tum. O ana kadar
ya$adiklarim a§k degilmi§ demek ki. Bu <^ok ba$ka bir
$eydi, benzerini hi<; ya$amadigim duygular i<;erisindey-
dim. O gun <;ok ilgilendi benimle. Telefon numarami
istedi, verdim. Ertesi gun de hemen aradi. Zaten o top-
lantidan dondiikten sonra beni uyku tutmami§ti. Biitiin
gece onu dii$iinmu$tiim. Ertesi sabah da heyecanla ara-
masini beklemi§tim. Aradi ve bulu$tuk. Hayatimin en
giizel giiniiydii. Kendimi hi<; bu kadar mutlu hissetme-
mi$tim. Saatlerce konu$tuk, gezdik. Ak$amin ge<; saat-
lerine kadar beraberdik. Ondan hi<^ ayrilmak isteme-
mi$tim o giin. Ne aciktigimi, ne susadigimi, ne yorul-
dugumu hissedebiliyordum.
Kisa siire sonra evlendik
Her an yanimda olmasini istiyordum artik. O da
beni ilk gordiigii giin a$ik olrnu?. Ayni $eyleri hisset-mi§ti. Turn arkada$larim, ailem, akrabalarim bende-
ki degi§ikligin farkindaydi. Arkada$larim, “Gozlerinin
i<;i parliyor” diyordu. ili$kimiz doludizgin ilerliyordu.
Her am ba$ka giizeldi, her am doyumsuzdu. Ben ar-
tik onun omriim boyunca yanimda olmasini istiyor-
dum. Onsuz ya$ayamayacagimi anlami$tim. Kisa bir
sure sonra ailemle tani$tirdim. Ailem de <;ok sevmi$ti.
Ben de onun ailesiyle tam$tim. ili§kimiz evlilige dog-
ru gidiyordu. Qok ge<;meden ni$anlandik. Riiya gibiy-
di her §ey ve ben bu rtiyadan uyanmak istemiyordum.
Ni§anhligimiz fazla uzun siirmedi.
Gerekli tiim formaliteleri hallettikten sonra evlen-
dik. Biz iyi anla$iyorduk, ailelerimiz de birbirleriyle iyi
anla$iyordu. Her anlamda hayalini kurdugum beraber-
ligi ya§iyordum. Hayat o kadar giizel ki; her §eye olum-
lu bakan biri olmu$tum.
Bir huzursuzluk hissediyorum
Beni 90k sevdiginden emindim. Dilinden sevgi soz-
ciikleri hi$ eksik olmuyordu. Benimle evlendigi i<;in
kendini <;ok §ansli hissettigini, <;ok mutlu oldugunu
soyliiyordu. Qok ilgileniyordu benimle. Uyurken bile
mutlaka bana sarilir, oyle uyurdu. Yanindan birka<; da-
kika ayrilsam, pe$imden gelirdi. A$kla bakardi ve ben
o a$ka <;ok inamrdim. Belki de <;ok inandigim i<;in ye-
digim darbe de 90k aci geldi bana. Ara sira i$ seyahat-
lerine gidiyordu e$im. Ona <;ok giivendigim i<;in i<;im-
de beni aldatacagina dair en kii<;uk bir $iiphe bile yok-
tu. Ben hisleri <;ok gii^lii bir kadinim. Bir siire sonra or-tada hit;bir neden yokken kendimi huzursuz hissetme-
ye ba$ladim. Bu huzursuzlugun altindan bir $ey <;ikaca-
gini biliyordum. Huzursuzlugun nedeninin e$im oldu-
gunun da farkindaydim. Goriinen hi^bir neden yoktu.
Di$aridan bakildigi zaman herkesin imrenebilecegi bir
evliligimiz vardi. E$imin benden bir $eyler sakladigini
du$iinuyordum.
Telefon edip konu$muyor
I§te tam o siralarda e$ime sessiz telefonlar gelmeye
ba§ladi. E$im miisait olmadiginda cep telefonunu ben
a<;iyordum. Kar$i taraftan hi<; ses gelmiyordu. Ancak
e$imin ben telefonuyla konu^tuk^a gerildigini, tedir-
ginle$tigini fark edebiliyordum. Giderek telefonunu
saklamaya ba$ladi benden. Nereye gitse yaninda gotii-
riiyor, cebinden hi<; (jikarmiyordu. Oysa daha onceleri
telefon hep evde masanin iizerinde durur ve kimse il-
gilenmezdi. Bu degi§imin sebebini bulmahydim mut-
laka. Qinkii 90k huylanmi$tim bu durumdan. Bir gun
ali§veri§ yaparken e$im ^antama koymam i<;in telefo-
nunu bana verdi. Aradigim firsati bulmu$tum i$te. Bir
sure ona <jaktirmamak i<;in ben de magazadaki giysi-
lerle ilgilenir gibi yaptim. Sonra e§im dalmi§ken “Ben
tuvalete gidiyorum” deyip ayrildim yanindan. Telefonu
aklina gelmedi dogal olarak. Tuvalete girdim, bir kabi-
ne kapandim ve hemen telefonu k?ri$tirmaya ba§ladim.
Yazili mesajlar kismina girdim, bir tek mesaj bile yok-
tu. Hemen ardmdan goriintulii mesajlar bolumiine gir-
dim. Gordiigiim §ey beni mahvetmeye yetti…

 

İlan ID: Yok

Sorun bildir

İsteğiniz işlenirken, lütfen bekleyin....

Bir Cevap Bırakın

Yorum yazmak için giriş yapmalısınız.