Hoşgeldiniz ziyaretçi! [ Giriş yap

 

Aldatılan kadınlar 14-bölüm-

  • İlan Tarihi: 28 Mart 2013 6:34:59

Açıklama

Aldatılan kadınlar 14-bölüm-  

Sevi$melerini fotograflami$ti
Cep telefonunun kamerasiyla <;ekildigi lattim ailesine. £ok iizuldiiler, “Bir hata yapmi? bizim
e$ek oglumuz, sen ona bir $ans daha ver” dediler. O ka-
dar gurursuz davranamayacagimi, onunla birakin ayni
yatagi payla§mayi, artik ayni ortamda bile bulunamaya-
cagimi soyledim. Ardindan da ^lktim evden…
Her giin ona beddua ediyorum
Bir otobuse atlayip dogruca ailemin ya$adigi $eh-
re gittim. §imdi ailemin yanindayim. Ne kadar sarsil-
mi$im aslinda. Yalniz kalinca daha iyi anladim bunu.
Ilk zamanlar telefon numarami degi§tirmemi$tim ama
baktim e$imin ne mesajlari ne aramalari bitecek gibi
degil, ben de degi§tirdim numarami. Atlatmaya <;ali^i-
yorum. Geceler boyu ruh gibi dola$tim evde. Sinir kriz-
leri ge^irdim ama yapacak bir $ey yok. Hayat devam
ediyor. Onunla ilgili duyduklarima gelince… (J)ah$tigi
yerdeki disiplinsiz tavirlan yiizunden i$ten atilmi$.
Ailesinin yanina yerle$mi$ o da. Evimizdeki hi<;bir e$-
yaya dokunmami$, yerinden bile oynatmami$. Oylece
duruyomu$ her $ey ve beni bekliyormu$. Ailemi ara-
yacak kadar cesur da degil. Benden haber bekliyor-
mu$ hep. (^ok mutsuzmu$. in$allah <;ok daha mutsuz
olur. Ben her yeni giine ona beddua ederek ba$hyorum.
Ya$adigim siirece de beddua etmeye devam edecegim.
Umanm hi<;bir zaman yiizii giilmez.belli olan
o goruntiilerde, e$im bir ba§ka kadinla sevi§iyordu.
Sevi$me aninin fotograflari, kadinin <;iplak fotografla-
ri ve kendisinin fotograflari vardi. Goriintiiler <jok ig-
ren<^ti ger<^ekten. Birbirlerinin cinsel organlarinin en
ince aynntisina kadar fotograflami$lardi. Birle$me ani-
ni goruntiilemi$lerdi. Hatta bir de video kaydi vardi. Bir
porno filmden farki yoktu goriintiilerin. Ba$im donii-
yordu, midem bulaniyordu. Oracikta olecegimi dii$iin-
meye ba$ladim. Peki ama kimdi bu kadin? Hemen tele-
fonun son aramalar boliimiine girdim. E§im, bir kadin
adiyla kayitli numara ile giin i^indeki en uzun konu$-
masmi yapmi$ti. Konu$malari neredeyse 1 saate yakin
siirmu$tii. Ayrica kadin da e§imi arami§ti. Tuvaletten
<^iktim ve e§imin yanina gittim. Yuziim al al olmu§tu.
Bacaklarim titriyor, ayakta durmakta gii<;luk ^ekiyor-
dum. “Neyin var?” diye sordu bana. Once soylcmek is-
temcdim. Sonra “Giderken yolda anlatirim” dedim.
Alyansimi <^ikarip ona verdim
Arabaya bindik ve ben kendimi iyice koyuverdim.
Hi^kira hnjkira agliyordum. Bana tekrar “Neyin var?”
diye sordugunda telefonunu ^antamdan gikardim, go-
runtiilii mesajlarin oldugu boliimii a<;ip sevi$me fotog-
raflarindan birini gosterdim ona. Neye ugradigini §a-
$irdi, arabayi hemen uygun bir yere (jekti ve “Bir dakika
sakin ol” dedi. Sakin olmayi beceremiyordum ki, <?ig-lik <;igliga agliyordum. Bunlari hak edecek ne yapmi$-
tim ben? Ona yetebilmek i<;in qrpinmi§tim biitiin evli-
ligimiz boyunca. Goziiniin i<;ine bakmi§tim hep. Onu
iizmemek, kirmamak i<;in ugra$ip durmu§tum. “Liitfen
beni dinle” deyip duruyordu ama dinlemek istemiyor-
dum onu. Indim arabadan ve yiiriimeye ba§ladim. Ne
tarafa gittigimi, nerede oldugumu bile bilmiyordum.
O da indi ve pe§imden ko$tu. “Ne olur konu$ahm” di-
yordu ama ben “Konu$acak bir $ey yok, her $ey ortada”
diye aglamaya devam ediyordum. Alyansimi <;ikardim
parmagimdan ve onun avucuna biraktim. “Bu kadar
kolay olamaz” dedi. “Bu kadar kolay, sen beni kolayca
aldattigina gore benim de alyansimi ^lkarmam i§te bu
kadar kolay…” dedim.
Kadini hamile birakmi§
Bir taksiye binip eve gittim. O da arabayla pe$im-
den geldi. Hemen yatak odasina girdim ve bir bavu-
lu a<;ip i^ine bilin<;sizce e$yalarimi koymaya ba§ladim.
Aglamami durduramiyordum. Neredeyse 1 saattir ke-
sintisiz agliyordum. O da girdi yatak odasina, ba§im-
da durmu$ bana aqiklama yapiyordu. Eskiden bera-
ber oldugu bir kadinmi§. Birakamami$ bir tiirlii. Bizim
biitiin ili§kimiz ve evliligimiz boyunca da o kadin var-
mi§. Birakmak istemi§ ama kadin izin vermemi$. Bu ara
sik gorii$melerinin nedeni de kadinin kendisinden ha-
mile olmasiymi$. Bebegi aldirmasi i<^in ugra§iyormu$.
Bebegi aldinr aldirmaz bitirecekmi$ ili$kisini. E$iminbu anlattiklari benim <;ekligim aciyi hafifletmiyor, ak-
sine daha da artiriyordu. Ya$adigim riiya bitmi$ti, gii-
vendigim her $ey bir bir kirilip gitmi§ti. E$im, sevdigim
adam, hayallerimin prensi, ugruna her $eyi goze aldi-
gim, her §eyi silip attigim erkek, bir ba$kasiyla beraber
olup onu hamile birakmi$ti. Oysa biz bebek yapmayi
planhyorduk. Kendi bebegimizi kucaginnza almayi is-
tiyorduk. Bebegimizin adini ne koyacagimizi konu§u-
yorduk. §imdi e$imin bebegini ben degil bir ba$kasi ta-
$iyordu karninda. Belki de doguracak, kucagina alacak-
ti bebegini. Dii$undiik<;e <;ildiriyor, <;ildirdik<;a daha da
<;ok agliyordum. Ustelik kendimi aptal gibi hissediyor-
dum. Beni aptal yerine koymu§tu i§te…
Ailesini arayip her §eyi anlattim
E$yalarimi topladim, bavulu kapattim ve evden <;ik-
mak iizere dogruldum. “Gitme ne olur, affet beni” dedi.
“Gitmezsem ne olacak ki?” diye cevap verdim. “Yanin-
da sana hep nefretle bakan bir kadin olacak. I$ten geldi-
ginde seni kapida kar$ilamayan, sana hayranhkla bak-
mayan, her hayali yikilmi$, mutsuz, ruhsuz bir kadin
sana artik ne verebilir ki?.. Sana verdigim her $eyi, se-
nin bana kaybettirdigin her $eyi geri kazanmahyim.
Benden <^ok $ey aldin. Verdigim hi<;bir §eyi helal etmi-
yorum sana…” E$im, bir pul gibi degersizdi artik go-
zumde. Gitmeden once her $eyi ailesine anlatmak iste-
dim. Qiinkii durup dururken gittigimi du$iinmelerini
istemiyordum. Telefon ettim ve olan biten her $eyi an-

Etiket yok

1160 gösterim, 1 gün

  

İlan ID: Yok

Sorun bildir

İsteğiniz işlenirken, lütfen bekleyin....

Bir Cevap Bırakın

Yorum yazmak için giriş yapmalısınız.