Hoşgeldiniz ziyaretçi! [ Giriş yap

 

Aldatılan kadınlar 19-bölüm-

  • İlan Tarihi: 29 Mart 2013 3:10:34

Açıklama

Aldatılan kadınlar 19-bölüm

ikittiiz de Aldandtk

Sinem ve en yakin arkadaft Yeliz ay tit kifiye aftk oldu. Adam evliydi ve hem Sinem’i hem de Yeliz’i ida-re ediyordit. iki arkadaftn birbirlerinden haberi yoktu. Ger(ekler ortaya <;iktiginda birbirlerine sarilip agladi-lar. $imdi sirada o adama ders vermek vardi…

dim Sinem. Biiyiik bir kentin, en iinlii ali§veri$

f t

dac270313 1

merkezlerinden birinde <;ali$iyorum. I§e, 2 yil once ba§ladim. O donemde bir sevgilim vardi. Hi<; is-temezdibenim orada <;ali$mami. Zaten (;ok kiskan<; bi-riydi. Ben, onun itirazlarina ragmen <;ali$maya devam ettim. Sevgilim si’irekli benim o ali§veri$ merkezinden uzakla^mami istiyordu. Kavgalarimiz v’ok $iddetlen-mi§ti. Halka a^ik, goz oniinde bir yerde <^ali$mami is-temiyordu. Bu yiizden kavga etmedigimiz gun yoktu. Bense <;ali$ma ortamimi $ok seviyordum. Yeni arka-da$lar edinmi§tim, yeni insanlar tanimaya ba$lann$-tim. Sevgilimin kiskan^ligimn aslinda kendine giiven-sizlikten kaynaklandigini anlamam pek uzun siirme-di. Aslinda tipi fena degildi. Yani bir ortama girdigin-de kizlar ba$mi <^evirip mutlaka bakarlardi. Fakat si-nirli bir yapisi vardi. Bu sinirli yapisi da hayatinin her alamni ve dogal olarak benimle ili$kisini olumsuz et-kiliyordu. En kti^iik bir olaydan kopiiriiyor ve saatler-

ce bunun konusunu yapiyordu. Bu kavgalar beni <;ok sikmaya ba$lami$ti. Onu <^ok seviyordum ama artik dayanamiyordum.

Bu kavgalar beni ondan sogutmaya ba$lami$ti.

Teklifini reddettim

Sevgilim belki de beni kaybedecegini anlami§ti ve son kozunu oynamaya karar verdi.

i$ten sonra onunla bulu§mu$tum. Bir kafede oturu-yorduk. Birden bana, “Seni ailenden istetecegim. Artik hep yanimda olmani istiyorum” dedi. Bu teklif beni he-yecanlandirmi§ti. Demek benden vazge^emeyecegi-ni anlami$ti. Sozlerine devam etti, “Bu pazar ailem size gelir, seni ister ve soz keseriz. Sen de hemen i$inden ay-rilirsin” dedi. Birden aslinda amacinin benimle evlen-mek degil, beni i§imden uzakla$tirmak oldugunu an-ladim. Giiliimseyerek, “Seninle evlenmeyi du§unmiiyo-rum. Aileni de gonderme, ben evlilige hazir degilim” dedim. Yiiziiniin aldigi $ekil hala aklimdadir. §a$irdi, kizardi, bozardi, hi^bir $ey soyleyemedi. Sadece “Peki o zaman” deyip kalkti yanimdan. Evet, kiskan^ti, sinir-liydi ama gururundan asla taviz vermezdi. Gururunun kirildigini hissedebiliyordum. O giinden sonra da beni bir daha hi<^ aramadi. Boylesi ikimiz i<;in de iyi olmu$tu aslinda. i$in ilgin<; yam, yanimdan kalkip gittikten sonra en kii<;ucuk bir aci bile duymamamdi. Demek ki ona olan a§kim tiikenmi§ti.

En yakin arkada$im oldu

Bu aynliktan sonra rahatlami$tim. Artik i$imde daha da mutluydum. Kari$anim yoktu, kiskan<;hk ya-pan yoktu, her giin bir bahaneyle kavga <;ikaran yoktu. l$yerinde her §eyimi payla§tigim, <;ok yakin bir kiz ar-kada§im vardi. Adi Yeliz’di. Neredeyse turn guniimuzii beraber gegriyorduk. Ikimiz de sorunlanmizi birbiri-mizle payla§iyorduk. Yeliz’ie ben ali$veri$ merkezinin iki giilii olmu$tuk. Fizigimizle, giyimimizle dikkat <;eki-yorduk. Ikimiz de giizel kizlardik. Bir bakan, doniip bir daha bakiyordu. Ikimize de erkekler <;e$itli tekliflerde bulunuyor ama biz reddediyorduk. O da benim gibi so-runlu bir i!i$kiden yeni <;ikmi$ti. Hayatimizda yeni so-runlar istemiyorduk. Ne yazik ki biiyiik konu$mu$uz. Ilerleyen giinlerde oyle bir sorunla kar$ila$tik ki ikimi-zin de hayati karmakari§ik oldu.

xMudUriime a§ik oldum

(^ali$tigimiz magazanin Burhan adinda bir miidii-rii vardi. Astigim astik, kestigim kestik tiiriinden bir adamdi. Hi<; kimseyle dogru diiriist konu$maz, sadece emirler yagdirirdi. Ben dahil tiirn <;ali$anlar ondan kor-kardi. Ancak bir siire sonra benimle kii<;uk de olsa soh-betler kurmaya ba§ladi. Bu sohbetler ilerledik<;e ara-mizdaki samimiyet de artti. Sorunlarini benimle pay-la§iyordu siirekli. Burhan’la iyi anla$iyor olmam i$ime daha da baglanmami saglami§ti. Burhan bir mudiir de-gil bir dost gibi davraniyordu artik. £ok yaki$ikliydi

Burhan ve evliydi. Ciddi tavirlari beni <;ok etkiliyordu. Ona bakarken i<;imin eridigini hissediyordum. Burhan bana soyledigine gore, e$ini sevmiyordu, evine bagli degildi. Zaten bir siire sonra benim ona olan zaafimi anladi ve kar§ihk vermeye ba$ladi. Ben de ona kar$i ko-yamiyordum. Bana siirekli giizel sozler soyliiyor, ben-den nasil etkilendigini anlatiyordu. Biz siirekli gorii$-meye ba§ladik. Giin i^inde <;e$itli bahanelerle beni oda-sina (^agiriyor, oturtuyor ve sohbet ediyorduk. Ka<jamak 6pii$meler, dokunmalar da cabasi…

Yeliz’e de sormu§tum

Ancak Burhan’in sadece benimle degil en yakin ar-kada$im Yeliz’le de ilgilendiginin ortaya qkmasi fazla zaman almadi. Burhan once beni odasina (jaginyor, ben <;iktiktan sonra da Yeliz’i istiyordu. Bu benim dikkatimi <;ekti. Burhan once beni telefondan ariyor, benimle ko-nu$masi bittikten sonra da Yelize telefonundan ula$i-yordu. Yeliz de ben de birbirimize bu ger<;egi soylemi-yorduk. Her $eyi payla$iyor olmamiza ragmen bu olay hakkinda hi<j konu§muyorduk. C^iinkii Burhandan iki-miz de korkuyorduk. Ayrica evli bir adamdi ve bizim evli bir adamla ili$kimizin oldugunun ortaya <;ikmasi-ni istemiyorduk. Yine de eminim ki benim gibi Yeliz de bir $eyler hissediyordu. Bir gun cesaret edip Yelize “Senin Burhan’la aranda bir $ey mi var?” diye sordum. Yeliz tabii ki inkar etti. O an Yelize “Benim Burhan’la ili$kim var” demeyi <;ok istedim. Fakat bu kez Yeliz’in

yikilacagim hissettim. Vazge^tim bu ger^egi ona a<;ik-lamaktan. ikimiz de kaderin bizim i<;in ordiigii aglarda siki§ip kalmi$tik.

Her zaman inkar etti

Ben bu olayi bir kez de Burhan’a sormaya karar ver-dim. Bir giin beni yine odasina (jagirdiginda, “Senin Yeliz’le aranda bir yakinla$ma mi var?” diye sordum. Hemen inkar etti Burhan. “Yok oyle bir $ey, ben seni seviyorum. Hayatima senden ba$ka kimse giremez. Hem zaten ben evliyim biliyorsun. Bir de sen varsin. Bir ii^iincii ki§i nasil olabilir? Ona nasil zaman ayirabi-lirim” diye cevap verdi. Inandim ona. Aslinda inanma-ya hazirdim. C^unku konduramiyordum boyle bir $eyi. Bunun ortaya <;ikmasi beni yikardi biliyorum. Bizse Yeliz’le bu sirri sakliyorduk birbirimizden. ikimizi de kendisine a$ik etmi§ti. Bunu <^ok iyi kullamyordu. Yeliz de ben de guzel kizlardik. “Ikisi de benim olsun” manti-giyla hareket ediyor, bizi kaybetmek istemiyordu. Bana soyledigi giizel sozlerin aynisim Yelize de soyliiyordu. Zaten Yeliz de ona “Sinem’le bir ili$kin mi var?” diye sormu$. Ayni kelimelerle inkar etmi$ yine. Evli bir ada-min kahrini <;ekiyorduk <^aresiz.

Ger^ekleri aqkladik

Bu boyle fazla devam etmedi. Yeliz’in de benim de moralimiz 90k bozuktu. Eskisi kadar gulmiiyor, hayat-tan zevk almiyorduk. Buna bir ^oziim bulmanm zama-

ni gelmi$ti. Bir ogle paydosunda Yeliz’le kahvelerimizi alip ali$veri$ merkezindeki kafelerden birine oturduk. Yeliz’in yiizune baktim, “Biz seninle iyi arkada$iz degil mi?” diye sordum. “Ne demek $iiphen mi var Sinem?” diye yamtladi beni. “O zaman hadi gel a<^ik a<;ik konu-§alim birbirimizle. Inan bana ikimiz de <^ok rahatlaya-cagiz. Ama bana soz ver, sordugum her $eye dogru ya-nitlar vereceksin. Qiinkii hissettigim bazi $eyler var ve biz oyuna geliyoruz” dedim. Ardindan da sorumu pat-lattim, “Burhan’la ili$kin var mi?” Yeliz bu kez inkar et-medi, “Evet” deyip aglamaya ba$ladi. O aglayinca ben de gozya$larimi tutamadim. “Biliyor musun, Burhan ikimizi de kandirdi, <^unku bcnimle de ili$kisi var” de-dim. Yeliz de hissetmi$ti bu durumu. Birbirimize saril-dik, gozya$larimiz su gibi akiyordu. Her $ey ortaya 91k-mi$ti ama bundan sonra ne yapacaktik? Hayatinnzi na-sil diizene koyacaktik? Burhan denen ahlaksiza dersini nasil verecektik?

I$ten artik ayrilacaktim

Ertesi gun hi<jbir $ey olmami§ gibi, hi<;bir $ey bil-miyormu$uz gibi i$imize geldik. Ikimizin de suratindan dii$en bin par^aydi. Burhan bizi oyle goriince bir $eyler oldugunu anladi ve ger<;egi anlamaya <;ali$ti. Bir ara be-nim yamma yakla$ip, “Ne oldu, ne bu surat, neyin var?” diye sordu. Yiizune nefretle bakip “Allah’indan bul” de-dim. §a$irdi ama bir $eyler oldugunu anladi. Daha sonra Yeliz’in yanina gidip aym sorulan ona da sordu. Yeliz66

İlan ID: Yok

Sorun bildir

İsteğiniz işlenirken, lütfen bekleyin....

Bir Cevap Bırakın

Yorum yazmak için giriş yapmalısınız.