Hoşgeldiniz ziyaretçi! [ Giriş yap

 

Aldatılan kadınlar 20-bölüm-

  • İlan Tarihi: 30 Mart 2013 2:35:48

Açıklama

 Aldatılan kadınlar 20-bölüm-  

rak bunu Davut’a soyleyecektim. Birka<; hafta sonra da soyledim zaten. Davut beni hastanelik edinceye kadar dovdii. Sonra da “Seni oldiirerek elimi kana bulama-yacagim. Senin i<;in hapislerde <;iirumeye degmez. A1 <;ocugunu ve defol bu evden” dedi.

Temizlik i>i buldum

Nihayet istedigim olmu$tu. Kizim Petek’i aldim ve bir bavul e$yayla ^lktim evden. Yine o siginma evine gittim ba$ta. Ama orada da fazla kalamazdim. Ustelik hi<;bir gelirimiz yoktu. Siginma evine gonderilen yar-dimlarla ya$amaya ^ali^iyorduk. Zaman zaman a<; kal-digim da oldu. Sonunda bir temizlik $irketinde i§ buldum. Evlere, i$yerlerine temizlige gidip para kazana-caktim. I$e ba$ladim ve ilk maa$imla da tek goz bir oda tuttum kendime. Mutluydum, kizimla birlikteydim. Giinduzleri ben i$teyken kizimi siginma evine biraki-yordum. Sag olsunlar onlar bana yardimci oluyorlar, kizima bakiyorlardi. Bir siire sonra i$lerim iyice a^ildi. Haftanin 6 giinii full olarak ^ali^iyordum. Aldigim para da artmi$ti. Once daha biiyiik bir eve ge<;tim. Sonra da kiz a kre$e vermeye ba$ladim. Her $eyin yolunda git-tigii du§uniiyordum. Kizimla birlikte mutluydum, hu-zurluyduin. Yine bir giin bir $irkete temizlige gittim. §irketin sahibinin odasina temizlemek i<;in girdigim-de odanin bo$ olmadigini fark ettim. §irket sahibi oda-daydi. Ben “Di$ari ^lkarsaniz burayi temizlemek istiyo-rum” dedim. Adam $6yle bir bakti bana giiliimsedi ve

<;ikti odadan. Beni begendigini anlami$tim. Ama ben hayatimda sorun istemiyordum.

§irket sahibi benden etkilendi

Ertesi giin yine o $irkette gorevliydim. §irket sahibi yanima geldi ve “Dun odami 90k giizel temizlemi§-siniz. Elinize saglik” dedi. Kuru bir te$ekkiirle geqi$tir-dim onu. Ama adam benim pe§imi birakmaya niyet-li degildi. Ben cep telefonu kullanmiyordum. O da <;a-li$tigim $irket aracihgiyla benim ev adresimi ogrenmi$. Evime isimsiz (ji^ekler gelmeye ba§ladi. Ben ondan gel-digini anhyordum ve i<;ten ic;e seviniyordum. Evet ben de etkilenmi§tim ondan ama adam ge<;mi$im hakkinda hi^bir §ey bilmiyordu ki. Benim bir adamla bir zaman-lar imam nikahiyla birlikte ya§adigimi, bir (jocugumun oldugunu ogrendiginde nasil bir tepki verirdi? Ya ona baglanirsam ve ger<;ekleri ogrendikten sonra beni iste-mezse ne olacakti?

Bir giin §irkette yine kar$ila$tik. Oyle israr etti ki sonunda beni yemege (jikmaya razi etti. <;iki$i kizim Petek’i kre$ten aldim ve bir kom$uma biraktiktan sonra onunla yemege <;iktim. Yemekte bana, “Senden <;ok ho$landim, guzelliginle biiyuledin beni” dedi. Bu sozle-ri ondan bekliyordum ama bir yandan da bunlan duy-maktan rahatsizdim. “Aranuzda onemli farkliliklar var Omit Bey” dedim. “Maddi a<;idan diyorsan hi<; onemli degil. Qinkii para pul gozumde yok” dedi.

Korktugum ba§ima geldi

O geceden sonra sevgiliydik. Ben 21 ya$indaydim, o ise 27. Delicesine a§iktim. Ama bir kizim oldugunu bil-miyordu. Soru sormuyordu. Bana dokunmuyordu hi*;. “Sana dokunmaya kiyamiyorum” diyordu. Ili$kimizi gizli ya$iyorduk. Bir gece yine yemege <;iktik. ilk defa i<^ki i^tim ve sarho$ oldum. Beni o halde yalniz birak-mak istemedi ve evine g6turmii$. Sarho$Iugun verdi-gi cesaretle birlikte olduk. Ilk defa o gece… Bakire ol-madigimi goriince kopiirdii. Ona ba$imdan bir evlilik ge<;tigini ve 3,5 ya$inda bir kizim oldugunu itiraf ettim. “Hemen defol evimden” dedi. O beni ellenmedik, kok-lanmadik gul olarak biliyordu. Ger<;ekler onu $a$irt-mi§ti… Korktugum ba§ima gelmi$ti i$te… §imdi ne ya-pacaktim? Beni i$ten bile attirabilirdi. Ama yapmadi. Konusunu bile a<;madi ama yiiziime bile bakmadi bir daha. Ge«;en giin mesaj gondermi$; “Seni <^ok seviyo-rum ve <;ok da aci ^ekiyorum. Allah kahretsin. Ama ar-tik sen benim it^in bittin. Kalbimi nasil acittiginin far-kinda misin?” diye. Bir surii de kufiir sallami$. O bilmi-yor ama ben de 90k aci ^ekiyorum ve… Ben de onu 90k seviyorum…

tycukluk afktyla cvlenen Sena, yillarca pespembe bir diinyada yafadi. Ihanet ger(egiyle yiizleftiginde nasil hareket edecegini bilemedi. Once terk etti, sonra affet-ti. Ama ihanet virusu kocastnm kamna bir kezgirmifti. Sevdigi adam ihanetten hi( vazge^medi…

dim Sena, 31 ya$indayim. (^ocuklugumdan beri

dac224774 1

Btanidigim Cengiz’le beraber biiyudiim. Once ar-kada$tik, sonra a§ik oldum. Onun da bana a$ik oldu-gunu sanarak evlcndim. Evliligimiz 10 yil siirdii. i$i ve maddi geliri <;ok iyi oldugu i<;in ben hi<; <;ali$madim. Bir oglumuz oldu, $u an 12 ya$inda. Evliligimiz bir riiya gi-biydi onceleri. Cengiz, bir dedigimi iki etmez, uzeri-me titrerdi. Biiyiik bir a$kti bizimkisi. Benzerine ba$-ka hi<;bir insanda rastlayamayacagmiz bir a$k. Herkes, “Nasil olsa bir gun biter bu a$k” diyordu ama Cengiz seneler ge<^se de hi<; degi$miyordu. Her $eyimle ilgi-lenir, hatta ayakkabilarimin bagciklarmi bile baglar-di. Her yaz mutlaka ailece tatile giderdik. Evliligimizin 10. yilinda da yine tatil planlari yapmaya ba§lami$tik ki Cengiz bana, “Bu yil i§lerim <;ok yogun. Ben sizinle tatile gelemeyecegim. Ama sen de sirf benim yuziimden istanbul’da kalma. Oglumuzu al, Bodrum’a git. Ben de her hafta sonu u<;aga atlar yaniniza gelirim” dedi. Onu

Etiket yok

1261 gösterim, 2 gün

  

İlan ID: Yok

Sorun bildir

İsteğiniz işlenirken, lütfen bekleyin....

Bir Cevap Bırakın

Yorum yazmak için giriş yapmalısınız.