Hoşgeldiniz ziyaretçi! [ Giriş yap

 

Aldatılan kadınlar 22-bölüm-

  • İlan Tarihi: 30 Mart 2013 4:41:53

Açıklama

 Aldatılan kadınlar 22-bölüm-

ven, tiim sevgi bir anda u<;up gitmi$ti. Telefonu aldim ve aglayarak agabeyimi aradim. Aslinda zaten Cengiz’in soylediklerine inanmami$tim ama bunu bir de aga-beyimden duymak istedim. Elbette agabeyimin hi<^-bir §eyden haberi yoktu. “Sa<;malama” dedi bana, “Ben o eve senin yoklugunda bir kez bile gitmedim. Ostelik boyle bir $ey yapacak olsam kendi evim var. Niye sizin evinizi kullanayim?” dedi. Cengiz yalanini devam etti-riyordu, telefonu elimden aldi ve agabeyime bagirma-ya ba§ladi. “Onceki ak§am sen degil misin buraya mi-safirlerini getiren?” diye hesap soruyordu bir de. Bu ka-dar sogukkanli olmasina da $a$iriyordum aslinda. 10 yillik evliligimiz boyunca ilk kavgamizi o ak§am ettik. Hayatin ne kadar ger<;ek oldugunu o zaman anladim. Ben ba$ka bir diinyada ya$ami§im bunca yil, pespem-be bir diinyada.

Bir kadinla arabadaydi

Ben biitiin geceyi uykusuz ge<;irdim. Cengiz ise hi<;-bir $ey olmami§ gibi yatti uyudu. Kalkinca da i$e gide-cegini soyledi. Bunca yildir bir tek Cumartesi bile i$e gitmemi§ti. Oysa biz daha bir gece onceki konunun tizerinde dogru diirust konu$mami$, sorunumuzu hal-ledememi$tik bile. Cengiz’e inanmi$ gibi gorundiim ve o kapidan qkinca takip etmeye ba$ladim. Cengiz ara-basina bindi, ben de bir taksiye atlayip pe§ine dii$tum. Bir otoparka girdi. Otoparktan <;iktiginda yaninda bir kadin vardi. Saatlerce dola$tilar, arabada el kol hareket-

Bir hafta sonra kredi kartlarimi iptal etmi§ti. Nakit pa-rami harciyordum, kendimi otel odasina kapayip giin-lerce agladim. Bir ay sonra eve dondum ve bir nakli-ye $irketi <;agirip evimi o yokken ta§idim. Oglumu da yanima alip ailesine ve aileme ba$imdan neler ge^tigi-ni anlattim. Ve evimin adresini soylemedim. Her yer-de beni arami$. Eve geldiginde evin bo$ oldugunu, sa-dece duvarlardaki resimlerimizin oldugunu ve onlara baktigini soylediler bana. Ama onu cezalandirmaliy-dim. Oda beni cezalandiriyordu… Kredi kartlarini iptal /:airmi§ti.

Silahiyla beni yaraladi

Giinlerce haftalarca beni aradi. Hayatimda hi<; <;a-li^mami^tim, ne i$ yapabilirdim ki, koca bir hi^tim san-ki. Insanlarin arasinda kaybolmu$tum. Tanitim i$i bul-mu§tum kendime. Cengiz bu siirede izimi buldu ve bir ak§am i$ <;iki§i kar§ima qiikti. Yakaladi beni ve arabasina itti. “Benim karim <;ali§amaz” diye bagirmaya ba$ladi. Ben de bu sure zarfinda yanindaki kadim ara$tirmi$tim. Taksimde bir kuliipte dans<jiydi. Ben de her $eyi bildigi-mi, ayiplanmayacak bir i$ yaptigimi ama kendisinin ki-minle birlikte oldugunu yiiziine vurdum. Sozlerim onu <;ildirtmi§ti. “Senden aynlacagim, zaten bo§anmak ic^in mahkemeye ba$vurdum bile” dedirn. Birden belindeki silahi <;ikardi ve “Ayrilmak mi?” dedi. Ben de “Evet” de-dim. Silahinin kabzasiyla kulagimin arkasina bir dar-be indirdi. Camm <;ok yanmi$ti. Kan fi$kiriyordu vur-dugu yerden. Arabamn kapisiniKanM?tUn7\kendimi di–apisini agp attim

§ari. (^evredeki insanlgfin <;agirdigi polisler geldi et-rafimiza. Beni hastaneye, Cengiz’i karakola gotiirdii-ler. Hastanede ayakta tedavi gordiim, daha sonra beni de karakola (^agirdilar. Karakolda kar§i kar$iya geldik Cengiz’le. “Ben yaptim” diyordu Cengiz, “(^ok seviyo-rum, dayanamadim sozlerine. Hataliyim biliyorum ve karim affederse buradan gitmek istiyorum” dedi. Her $ey bana bagliydi. §ikayette buiunabilirdim ya da onu affederdim, karakoldan birlikte <;ikip giderdik.

Ge^ici bir mutlulukmu$

Ben olayin biiyiimesini istemedim ve karakolda §i-kayet^i olmadigimi soyledim. C^iktik karakoldan, hi<; konu$muyorduk. Bir sure sonra tekrar bir ev tuttuk, yeni e$yalar aldik, bize ge<;mi$i hatirlatmayacak yeni bir hayat ya$amaya ba$lami$tik. Oglum, ben ve Cengiz. Bo$anmavla ilgili mahkeme giinii geldiginde davann geri aldim. 1.5 ay ge<;mi§ti Cengiz’in suratina her bak-tigimda i<;imde nefret uyaniyordu, oynuyordum ade-ta. Ama a$k miydi beni bu denli kizdiran, bilmiyo-rum. Cengiz degi§mi§ti, sabahlan kahvalti hazirlayip ak$amlari erkenden eve geliyordu. Eskisi gibi olmu§-tu bana kar$i ama ona hi<; giivenmiyordum. Bir giin du$a girdiginde lelefonuna mesaj geldi. Cengiz mesaj sesini duyunca, “A$kim sen bak belki onemlidir” dedi. Telefonunu a«;tim ve mesaji okudum. Mesaj o dans^i kadindan geliyordu. Uzun zamandir goru$emedikleri-ni, onu ozledigini ve bu geceyi birlikte ge<;irmek istedi-gini yaziyordu. Hi<;bir $ey olmami§ gibi telefonu yerine

dac154066 1
dac154066 2
dac154066 3

Etiket yok

1223 gösterim, 1 gün

  

İlan ID: Yok

Sorun bildir

İsteğiniz işlenirken, lütfen bekleyin....

Bir Cevap Bırakın

Yorum yazmak için giriş yapmalısınız.