Hoşgeldiniz ziyaretçi! [ Giriş yap

 

Aldatılan kadınlar 23-bölüm-

  • İlan Tarihi: 30 Mart 2013 4:44:38

Açıklama

 Aldatılan kadınlar 23-bölüm-

koydum ve e$iime “Canim mesaji a<;tim ama okuyama-dim. Sen du§ttan <;ikinca bakarsin” dedim. Cengiz, detail gkti mesajii okudu ve bana “Giimriikten mal gelmi§, beni <;agiriyorlar. Bekleme sabaha gelirim” dedi. Sadece gozlerine bakip “Bana sakin yalan soyleme” dedim. Cengiz de “Seni seviyorum, sa^malama, i$ bu” dedi ve gitti. Cengiz beni saf mi zannediyordu?

$imdi de ben aldatiyorum

Oglumla, kendi valizlerimizi topladim. Sabah alti-da geldi. Sarho$tu, e$yalari goriince $a$irdi. “Gidiyoruz, bitti” dedim. Bana “Beni birakamazsin, ne yapabilirsin ki sen” dedi. “Yaparim” dedim. Parmagimdaki yiizu-gii, saatimi, telefonumu her §eyimi aldi. “E§ofmanlarini giy ve git gidebilirsen” dedi. Ben hi<; umursamadan her $eyi birakip ayagimda terliklerimle ^lktim be? parasiz. Her §ey bitmi$ti. Sifirdan ba§lamak bu muydu bilmiyo-rum ama ba$ardim. Sinema sektorunde 5 sene a<; kal-dim yilmadim, yolumda yiiriidum. Sonra kendi ofisi-mi a<^ip dam$manlik yapmaya ba$ladim. §imdi Cengiz aradigi hayati, ozgiirliigii buldu. Qocukluk a$kimi yeni yeni tanidim. Ozgiirce ya$amayi seviyormu$ meger. Bu olay benim hayatinu ne yazik ki <^ok kotii etkiledi. Zamaninda aldatildigim i<^in $imdi kar§ima <;ikan her-kesin beni aldatacagmi du$iinuyorum. Bu yuzden de “Onlar beni aldatmadan ben aldatayim” diyerek ihanet ediyorum. Hi<; kimseye baglanamiyorum ve ciddi ili$-ki kuramiyorum. Bu boyle nereye kadar devam edecek onu da hi<; ama hi<; bilemiyorum…

Yine Ayrtt Kadtn

Pervin, ifyerinde tantftigi Erkan’a a$ik oldu. Kisa siire-dc evlendiler atna mutluluklari fazla uzun devam etme-di. Erkan eve ge$ geliyor, hatta bazi geceler hi(gelmiyor-du. Pervin, kocasimn telefonuna gelen bir mesajw ar-dindan ihanet oyununu ortaya $ikardt…

dim Pervin, 24 ya$indayim. ilkokul mezunu-

dac548503 1

_ _yum. Ailemin maddi durumu iyi olmadigi i<;in okuyamadim. Aileme yardimci olmak i<^in 13 ya$in-da tekstil sektoriinde ^al^maya ba$ladim. 15 ya§im-da kendimi yeti$tirmeye karar verdim ve kurslara gi-dip bilgisayar ogrendim. Kisaca, §u an hala hedeflerim var. Vc ge<; de olsa bu hedeflerime kavu§acagim.

15 ya$inda kii^iik bir yerde sekreterlik yaptim. 3 yil kadar orada <;ali$tiktan sonra 18 ya$mda bir turizm fir-masinda i$e ba$ladim. Orada eskiden tanidigim kiz ar-kada§im vardi. O aldirmi$ti beni i$e. Hayatimi karartan erkekle de orada tani$tim. Adi Erkan’di, servis miidii-riiydii. Odalarimiz kar§i kar§iyaydi. ilk ba$ta Erkan’dan hi<; ho§lanmami$tim. Fakat Erkan benden <;ok ho§lani-yormu$. Bunu bana kendisi onceleri soyleyemedi. Daha sonra bana a<;ildi. Ben de ondan ho$lanmaya ba§lami§-tim, teklifine “Hayir” diyemedim. Birbirimize deli gibi a§ik olmu$tuk. Erkan bensiz, ben Erkansiz yapamiyor-

yordum. Erkan hala eski i$inde <?ali$tigi i<^in oradakile-ri taniyordum. Arkada$larina soruyordum “Gece ka<;a kadar oradaydiniz?” diye… Hepsi de gece i$ olmadigini ve erken <pktiklarini soyliiyorlardi. Erkana bunu anlat-tigimda, “Onlar ^ali^madi, ben <;ali§tim. Onlarin i$iy-le benimkisi farkli” diyordu. Yani her defasinda soyle-yecek bir yalan buluyordu. Inanmiyordum tabii ki ama inaniyormu$ gibi yapiyordum.

Bana hep yalan sdyliiyordu

Erkan, eve gelmedigi bazi giinlerde “Patronumla Istanbul di$ina <;ikiyorum” derdi. Bir gun patronu-nu aradim; “Erkan’la Istanbul di$ina ^lkmi^siniz” de-dim. Patronu da bana “Yok oyle bir $ey. Istanbul di$in-da son giinlerde hi<j i$imiz olmadi” dedi. Ba$imdan a$a-gi kaynar sular dokiildii. Qiinkii Erkan son giinlerde hep “Istanbul di$inda i$im var” deyip eve gelmiyordu. Bir gece ona “Neden bana yalan soyliiyorsun, hayatin-da ba§ka birisi mi var?” dedim. “Yok” dedi tabii ki. Ve o gece ger^ekten beni inandirmasi i<;in “Kuran’a el bas” dedim. Bu insan o kadar $erefsizmi$ ki Kuran’a bile el basti. Beni bu $ekilde kandirdigini sandi. Evliligimizde 1.5 senemizi doldurmu$tuk. Erkan Kuran’a el bastik-tan 10 giin sonra “Bodrumda bir i$imiz var oraya gi-diyoruz” dedi. Valiz hazirlamami istedi. Erkan’in i$ye-rinde <;ali$an bir adamin karisi olan Rana ile arkada$-tim. Rana bize geldiginde “Erkan’lar Bodrum’a gidi-yormu$ Rana” dedim. “Haberim yok, dur bakalim ben

İlan ID: Yok

Sorun bildir

İsteğiniz işlenirken, lütfen bekleyin....

Bir Cevap Bırakın

Yorum yazmak için giriş yapmalısınız.