Hoşgeldiniz ziyaretçi! [ Giriş yap

 

Aldatılan kadınlar 25-bölüm-

  • İlan Tarihi: 31 Mart 2013 2:42:34

Açıklama

Aldatılan kadınlar 25-bölüm

. §imdi benim ba§ima gelmi§ti ve hi^ de dalga ge^ilecek bir durum yoktu. Evet, bu durum ba-zen beni sikiyordu ama ger^ekte <;ok ho§uma gidiyor-du. Bir kadinin sevdigi erkek tarafindan kiskanilmasi gayet giizel bir $eydi. O zamanlar oyle du$uniiyordum tabii. (^ocukluk i$te…

Sevgilim <;ok kiskan^ti

Ancak Hakan bir sure sonra bu olayi <jok abart-ti. Beni evden di§ari <;ikarmiyordu. Ben de onun kor-kusundan bo§ vakitlerimde surekli evde oturuyordum. Bu duruma babam bile §a$irmi§ti. C^iinku bizim ailede kimse evde boyle oturmama ali$kin degildi. Ben aktif biriydim. Bo§ vakitlerimde mutlaka ya arkada$larimla bulu^ur, ya da di$arida yapacak bir i$ bulurdum. Hakan artik sa«;imin rengine bile miidahale etmeye ba$lami$-ti. Bu arada evlenme teklif etmi§ ve ben de kabul etmi§-tim. Bu kadar <;ok kisitlanmak beni <;ok sikiyordu. Bir <^are bulmaliydim. Sonunda ondan gizli olarak bir kiz arkada§imla birlikte tatil plani yaptik ve Antalya’ya git-tik. Antalya’ya gidecegimi

Hakan’a u<;aga binmeden birka<; dakika once mesaj gondererek haber verdim. Tabii bu durum onu delirt-meye yetti.

Beni otelde rezil etti

U^aktan inip telefonumu a<;tigimda <;ok sayida mesaj geldigini gordiim. Hepsini Hakan gdndermi$ti ve

hakaret i^eriyordu. Derken telefonum ^aldi, arayan Hakan’di.

Bu kez ayni hakaretleri telefonda soylemeye ba§la-di. Kiifiirler ediyordu, ruh hastasi gibi davraniyordu. Ben yine de aldirmiyordum bu soylediklerine. Biz, kiz arkada$imla otelimize yerle$tik ve tatilimize ba$ladik. Hakan hi<; rahat durmuyordu. Siirekli ya mesajlarla ya da telefonlarla kinini kusmaya devam ediyordu. Amaci bana bu tatili zehir etmekti. Hakan benim tanidigim in-san degildi artik, bamba$ka biri olmu$tu. Bir giin yine deniz kiyisinda arkada§imla giine§lenirken beni ara-di ve “§u anda kaldigin otelin lobisindeyim, gel de ko-nu$ahm” dedi. Lobiye gittim ve konu$maya ba$ladik. Ancak normal bir konu$ma olmadi bizimkisi. Hakan yine avazi <;iktigi kadar bagiriyor, lobide herkesin orta-sinda bana hakaretler yagdiriyordu. Biitun otel mii§te-rileri d6nmii$ bize bakiyordu. Bana “Hemen topla e$ya-larini gidiyoruz” diyordu. Bense tatile geldigimi ve tati-lim bitmeden donmeyecegimi soyliiyordum. Beni rezil etmi$ti otele. Sonunda <;ekip gitti.

Hakan’in sevgilisi varmi$

Tatil bitip de dondiikten sonra Hakan bu kez kendi-ni affettirmek i^in her $eyi yapti.

Bana her giin (ji^ekler gonderiyordu. Sonunda da-yanamadim, ge<;ici bir olay oldugunu dii§iinup Hakan’i affettim. Boylece ili§kimiz yeniden ba$ladi. Artik evli-lik zamanini konu$uyorduk. Benim de okulum bitmek

lizereydi. Son final smavlarima girecektim. Sinavlar da bittikten sonra Hakan ve ailesi gelip beni ailemden iste-yecekti. i$te tam o donemde Hakan’in yillardir benden sakladigi ger<;ek ortaya gkti. Hakan’in yakin bir arka-da$i bana her §eyi anlatti. Hakan bir kadinla birlikte ya-§iyordu. Ustelik kadin hamileydi. Diinya ba§ima yikil-mi§ti adeta. Turn hayallerim kirilmi$ti. Ne yapacagimi bilemez hale gelmi$tim. Hayatnnin anlami olarak gor-diigiim adam, yillarca arkamdan i$ <;evirmi$ti demek ki. Ustelik bir de ^ocuklari olacakti. Kendime o kadar kizi-yordum ki… Ben bu kadar kor miiydum? Nasil oldu da fark edemedim?

Beni tehdit etmeye ba§ladi

Bu durumu hemen aileme anlattim. Ardindan da Ha-kan’la konu§up her §eyi bildigimi soylediin ve “Seni terk ediyorum. Sana bebeginle ve sevgilin-le mutluluklar diliyorum” dedim. Hakan deliye don-dii yine. Beni tehdit etmeye ba§ladi. “Benden ayrilir-san seni oldiiruriim” bile dedi. Devreye hemen babam girdi. Babam beni Tiirkiyeden uzakla$tirdi. Bir arka-da§imla birlikte yurt di$ina gonderdi. Ama Hakandan kurtulmam miimkiin olmadi. Yurt di$ina giderken Hakan bana ula$masin diye telefon numarann bile de-gi$tirmi$tim. Yine de ne yapti, etti, telefon numarann buldu ve tehditlerine devam etti. Tekrar tekrar de-gi$tirdim telefon numarann. Hepsinde yeniden buldu. Derken Tiirkiye’ye dondiim. Hakan yine pe$imdey-

İlan ID: Yok

Sorun bildir

İsteğiniz işlenirken, lütfen bekleyin....

Bir Cevap Bırakın

Yorum yazmak için giriş yapmalısınız.