Hoşgeldiniz ziyaretçi! [ Giriş yap

 

CİNSEL SAĞLIK,1

  • İlan Tarihi: 30 Mart 2013 2:49:52

Açıklama

CİNSEL SAĞLIK,1

Carpan top yiizenden erkekligim mi gitti?

Kolay gelsin hamm. Birkag gain once ma<?-ta penisime top geldi. O giin-den beri kendimi tatmin et-medim. Qunku canim hig yapmak istemedi. Sizce bu top yiiziinden erkekligimi kaybetmi§ olabilir miyim?

CF:\ iP: Degerli okurum, bu §ekilde bir darbenin peni-sin sertle§me fonksiyonuna zarar verebilmesi igin 90k §id-detli olmasi ve ileri derecede morarma, agn gibi §ikayetlere neden olmasi gerekir. Duru-munun tedirginlikten kay-naklandigini du§iiniiyorum.

Uretrit, duzenli ili$kim yok diye mi oldu?

Ivi gamier doktor hamm. 28 ya§indayim. 4-5 ay once §iipheli bir cinsel ilijjki yasadim. Ardindan sik idra-ra cikma sorunu ya§adim. Birkag giin sonra doktora gittim. Kan, AIDS, hepatit, frengi ve idrar tahlili yapti. Sistit te§hisi koydu. ilaglari kullandim. Sonra askere gittim. Gegtigini du^iinuyor-dum ama 15 giin once §ika-yetlerim yeniden ba§ladi. Doktor “Uretrit” dedi ve ilag verdi ama gegmedi. idrar tahlili temiz gikti. Doktor muayene etmeden “Prostat bezinin salgiladigi bir sivi-dir. Erkeklik hormonu ya-par. Duzenli ili§kin yoksa ondandir” dedi ve ilag ver-medi. Sebep bu mu?

Degerli okurum, birdenbire sistit olma ihtima-lin dii§uk. Muhtemelen cinsel ili§ki ile gegen bir hastalik kapmi§sin. Bu durumda belir-tiler ortaya gikinca mutlaka idrar kanalindan kazinti kul-tiirii alinarak hastaligin sebe-bi saptanmali ve uygun tedavi yapilmalidir. Eger bu yapil-maz, bilingsiz olarak ilag kul-lanilirsa sorun kronikle§ebilir, hatta prostatit gibi ek sorunla-ra da sebep olabilir. Deneyimli bir iiroloji uzmani gerekli tet-kik ve tedavileri organize ede-rek sorununu gozecektir.

Heyacanli olmasamda hep hiisran ya§iyorum!

Saygilar . 23 ya§indayim ve erken bo§aliyorum. Bu sure 2-3 da-kikayi gegmiyor. ili§kiye 90k istekli bajjlivorum. Fakat ili§-ki sirasinda heyecanli olma-digim halde kendimi tutami-yorum ve her defasinda hiisran ya§iyorum. Acaba ili§ki-ye ba§lamadan once veya i-li§ki sirasinda ne yaparsam bu siireyi uzatabilirim?

C1VA Degerli okurum, evlendiginde e§inle bir sure, ornegin bir kag ay beraber ol-dugunda bu durum duzele-cektir. Eger sorun devam eder ise bir iiroloji uzmanina ba§-vur, sana gerekiyorsa ilag ve-rerek yardimci olacaktir.

Spermlerdeki iltihap cinsel ili§kiden mi?

22 ya§indayim. idrar yaparken bazen yanma oluyor ve 50k sari, idrar yol-larinda iltihap yokmus ama ^ « varnu§. 5-6 aydir
 

le§ir. Gerekli kgjfede yapil-mayan tahlil ve tedaviler so-nucu hastaligin dogru te§his ve tedavisinin gergekle§me-mesi, ge§itli antibiyotiklerin uzun sure kullamlmasi daha biiyiik sorunlara da yol aga-bilir. Bir ba§ka iiroloji uzma-nindan daha gorii§ almalisin.

Sertlejemememe tek $are penis proteziymi$!

ORl*: 10 yildir sertle§me sorunum var. Yakinda evle-niyorum. Evlenecegim ki§i 52 ya§inda. Sorunuma gd-ziim igin tek garenin penis protezi oldugu soylendi. Bu konuda bilgi verir misiniz?

( V V. Degerli okurum, kan dolumu ile sertle§meyi saglayan penisin igindeki es-nek kiliflara bir §ekilde kan gelip iginde yeterli sure kala-mazsa ve tiim tedavilere ragmen iktidarsizlik sorunu hal-ledilemezse son gare penis protezidir. Son gare olmasina ragmen sonuglannin biiyiik oranda yiiz giildiiriicu olmasi, vticutta kullanilan birgok protezden farkli olarak ki§i-nin partnerine bile belli etmeden kullanabilmesi kisir-lik derdinin en kotii ihtimal-le bile halledilebilir bir sorun olmasini saglamakta. Protez-lerin basit, ucuz ve daima sa-bit bir sertlikte kalan tipleri oldugu gibi ileri teknoloji ile penisin dogal sertle§me ve gev§emesini istege bagli olarak gergekle§tirebilen mo-delleri de mevcut.

Ameliyat olmam gerekiyormu? ama…

24 ya§indayim, tes-tisimdeki agridan dolayi ult-rasona girdim. Sonuglarim yaziyorum. Benim igin deger-lendirir misiniz? Ameliyat olmam gerekiyormu§. Bu ra-hatsizlik neden kaynaklamr? Seks hayatimda ve iiremede sorun olur mu?

CEVAP: Degerli okurum, sadece bu ultrason bulgulari i-le ameliyat edilmen dogru ol-maz. Ufak bir epididim kisti ve sadece ultrasonda sapta-nan bir varikosel ameliyat ge-rektirmez, ameliyattan fayda da gormez. Hatta epididim kistinin alinmasi sonucu biiyiik bir ihtimal ile 0 tarafin meni kanallan da tikanacak-tir. Bu konuda deneyimli bir iiroloji uzmaninin el ile mua-yenesinde varikosel belirgin olarak saptanirsa ve bununla birlikte yapilacak en az 2 adet kaliteli spermiyogram tahli-linde degerlerde du§iikluk go-riiliirse tercihan mikrocerrahi teknik ile varikosel ameliyati olmaniz gerekir.

Birtaraftan sikilmi| da sanki, patlami$gibi…

SO in 19 ya§mdayim. Tes-tislerimde §ekil bozuklugu o-luyor. Banyo yaparken fark ettim, sol testisim patlami§ gibi. Diger testisime gore daha biiyiik. Ertesi sabah her §ey normaldi. Sanki bir tara-fmdan sikilnu§ da obiir tara-findan patlami§ gibi. Zaman zaman da testislerimde agri oluyor. Acaba ne yapmaliyim? Cevabiniz i<?in te§ekkiirler.

C ‘ ‘ Degerh okurum, testisler §ekil degi§tiren or-ganlar degildir. Bahsettigin durumda 3 farkli ihtimal var; isi degi§iklikleri nedeni ile torbalann cildi ve cilt altinda-ki kas yapilan farkliliklar gos-tererek torbanin igindeki testis ve diger yapilann farkli hissedilmelerine ve ele gel-melerine neden olabilir veya fitigin niiks etmi§ olabilir. Bir diger ihtimal ise psikolojik nedenler ile donemsel olarak algilama sorunlann olmasidir. En kisa zamanda bir iiroloji uzmanina ba§vurarak gergek-leri ogren. Gereken tedavinin yapilmasmda fayda var.


Etiket yok

1226 gösterim, 1 gün

  

İlan ID: Yok

Sorun bildir

İsteğiniz işlenirken, lütfen bekleyin....

Bir Cevap Bırakın

Yorum yazmak için giriş yapmalısınız.